बुधबार, मंसिर २२, २०७८

खवास महिला समाजको प्रथम केन्द्रिय महाधिवेशन

९ जेष्ठ २०७३, आईतवार ०७:५८

df]/ªsf] a}hgfyk'/df zlgaf/b]lv ;'? ePsf] vjf; dlxnf ;dfhsf] k|yd s]lGb|o dxflwj]zgsf] pb3f6g ;df/f]xdf df}lns klx/gdf ;xefuLx? . tl:a/ M uf]kfnk|;fb kf]v/]n, ky/L -df]/ª_, /f;;

मोरङको बैजनाथपुरमा शनिबारदेखि सुरु भएको खवास महिला समाजको प्रथम केन्द्रिय महाधिवेशनको उदघाटन समारोहमा मौलिक पहिरनमा सहभागीहरु । तस्बिर : गोपालप्रसाद पोखरेल, पथरी (मोरङ), रासस

 

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share